Chuyển đổi Bitrix24 về tiếng Việt

Đăng nhập tài khoản đã được tạo và mời vào công ty FJN.

  1. Cuộn chuột xuống cuối cùng của trang
  2. Bấm vào Ngôn Ngữ
  3. Chọn ngôn ngữ ” Tiếng Việt beta

Kho tài liệu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *